Stad-Forum:

De afgelopen zeven jaar boog Stad-Forum, de opvolger van de Amsterdamse Raad voor de Stedenbouw (ARS), zich over de toekomst van Amsterdam. Anders dan de naam doet vermoeden is Stad-Forum niet zozeer een forum als wel een onafhankelijke denktank, die Amsterdam en zijn stadsbestuur gevraagd en ongevraagd van advies dient op het gebied van ruimtelijke vraagstukken.

Met ingang van 2018 is het werkveld verbreed.
De reden: de meeste opgaven houden zich niet aan historisch gegroeide gemeentegrenzen, denk maar aan:

  • De woningnood,
  • De energietransistie
  • De files
  • De wateroverlast
  • De tweedeling
  • De afkalvende biodiversiteit

Juist de schaal van Groot-Amsterdam maakt het mogelijk om zinvolle en doordachte beslissingen voor het geheel te nemen. bijvoorbeeld waar je kunt verdichten en waar groen vooral groener moet worden.

Er zijn een aantal grote overlegstructuren en samenwerkingsverbanden. Maar wat ontbreekt is een samenhangende, breedgedragen visie op Amsterdam en het ommeland.

Dat soort vraagstukken los je regionaal op, of je lost ze niet op.

Werkwijze Stad-Forum / De Groot Amsterdamse Denktank:

Als kenniscentrum trekt Stad-Forum er juist op uit om zich breed te laten voeden, alleen al om te ontdekken wat de grote opgaven zijn, of beter gezegd: met welke focus je die te lijf kunt gaan. De grote opgaven sec zijn namelijk bekend – er werden er al elke genoemd – toch zou het niet alleen een Herculestaak zijn die allemaal geheel te doorgronden, het zou vooral geen recht doen aan de samenhang tussen die vraagstukken.
Door al werkend de opgaven in de regio in kaart te brengen en te combineren. Onder andere door foto’s.

www.regiobanden.com is een website van Rufus de Vries /op www.stad-forum.nl meer informatie te vinden over Stad-Forum